У своїй діяльності територіальний відділ освіти Заводського району керюється Конституцією України, законами України, актами Президента України і кабінету Міністрів України, наказами та іншим нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки України, розпорядженнями голови Запорізької обласної державної адміністрації, актами відповідних органів місцевого самоврядування, а також Положенням про відділ.

 

Місія територіального відділу освіти Заводського району:

 

Територіальний відділ освіти Заводського району департаменту освіти і науки Запорізької міської ради реалізує в межах своїх повноважень державну політику в галузі освіти, з питань поліпшення становища сім’ї, молоді та дитини; забезпечує дотримання законодавтсва з питань освіти та охорони дитинства.

 

Основними завданнями ТВО є:

 

Реалізація державної політики в галузі освіти; організація виконання рішень державної та виконавчої влади органів місцевого самоврядування, наказів, рішень, розпоряджень, нормативних та інших документів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, управління освіти і науки облдержадміністрації, департаменту. Аналіз стану освіти в районі, прогнозування розвитку загальної середньої та дошкільної освіти, удосконалення мережі відповідних навчальних закладів (далі - НЗ) згідно з освітніми потребами громадян; розробка та організація виконання районної програми розвитку освіти. Підготовка пропозицій до проектів програм департаменту, соціально-економічного розвитку району.

 

Організація навчально-методичного, кадрового забезпечення закладів освіти, вдосконалення професійної кваліфікації педагогічних працівників, їх перепідготовки. Здійснює управління закладами освіти, що підпорядковані ТВО. Контроль за дотриманням чинного законодавства з питань загальної освіти, державних стандартів освіти у дошкільних, загальноосвітніх закладах.

 

Участь у реалізації розпорядчих документів облдержадміністрації, Запорізької міської ради, з питань соціального захисту учасників навально-виховного процесу (харчування, медичного обслуговування, оздоровлення). Навчально-методичне керівництво та інспектування підпорядкованих освітніх закладів, організація їх фінансового забезпечення та зміцнення їх матеріальної бази, а також координація діяльності цих закладів.

 

Створення умов для реалізації права громадян на отримання загальної середньої та дошкільної освіти. Забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров’я та захисту прав учасників навчально-виховного процесу в навчальних закладах і установах освіти. Забезпечення реалізації державної політики у сфері дошкільної освіти участь у розробці та забезпеченні виконання міських цільових програм, заходів з питань поліпшення становища сім’ї, молоді та дітей.

 

Організація змістового дозвілля дітей, забезпечення пропаганди здорового способу життя у дитячому та молодіжному середовищі, формування у учнів відповідального ставлення до власного здоров’я. Задоволення потреб молоді та учнів навчальних закладів у професійному самовизначенні і творчій самореалізації. Організація роботи з питань попередження насильства в сім’ї.

  

Для реалізації наданих повноважень ТВО має право:

 

Одержувати безкоштовно в установленому порядку від підрозділів районної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, організацій, установ та закладів району інформацію, документи та інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики – статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

 

Залучати до розробки регіональних програм шкільного компонента освіти педагогічних, науково-педагогічних працівників, спеціалістів різних галузей, працівників місцевих органів державної та виконавчої влади та місцевого самоврядування, закладів освіти. Брати безпосередньо участь у створенні, реорганізації та ліквідації закладів освіти, які підпорядковані відділу освіти.

 

В межах своєї компетенції зупиняти дію наказів і розпоряджень керівників закладів освіти, якщо вони суперечать чинному законодавству. Скликати регіональні семінари, наради працівників районної ланки освіти, виходити з пропозиціями до голови районної адміністрації щодо організації навчально-методичного, матеріального та фінансового забезпечення закладів освіти, соціального захисту учасників навально-виховного процесу.

 

За погодженням з департаментом укладати угоди про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки з НЗ зарубіжних країн, міжнародними організаціями, здійснювати зовнішньоекономічну діяльність згідно з чинним законодавством. Порушувати клопотання перед департаментом про призначення, звільнення та переведення керівників освітніх закладів району.

 

Взаємодіяти з структурними підрозділами районної адміністрації, а також органами місцевого самоврядування, організаціями, установами, об’єднаннями громадян.